Belirsiz Alacak Davası Zamanaşımı Yargıtay Kararı

  Yargıtay 9. Hukuk Dairesi  2014/30083 E.  ,  2016/3846 K. sayılı kararında bahsedildiği üzere; 

'Ancak, dava dilekçesinde HMK. nun 107. maddesinden bahsedilip, alacaklar belirlendiğinde artırılacağının açıklanması ve talep edilen alacak miktarları (üç alacak için 100'er TL, iki alacak için 200'er TL ve bir alacak için 300 TL) gözetildiğinde davanın KISMİ EDA KULLİ TESPİT talepli belirsiz alacak DAVASI olduğu anlaşılmaktadır.

HMK 107. maddesinin gerekçesine göre belirsiz alacak davasının, kısmen EDA davasıyla birlikte külli TESPİT DAVASI olarak da açılabilmesi imkan dahilindedir. O halde belirsiz alacak davasında bir miktarın tahsili yanında, kalan tutarın tespiti istenebilecek ve yargılama sırasında belirlendiğinde kalan miktar da talep edilebilecektir. 

Bunun tam EDA davasından farkı, belirlenebilen miktarın talebi yerine, KISMİ bir miktarın istenebilmesidir. Örneğin belirsiz bir alacak için alacaklı tarafından belirsiz alacak DAVASI açıldığında ve 100,00 TL için tahsil, kalan miktarı için ise alacağın tespiti istendiğinde KISMİ EDA külli TESPİT davasından söz edilir. Zira alacaklı işveren veya resmi kurum kayıtlarında geçen belirleyebildiği miktarı davaya konu etmek yerine, farazi bir miktar için talepte bulunmuştur. Sözü edilen davanın KISMİ davadan farkı ise, alacaklının KISMİ dava açtığını belirtmeksizin belirsiz alacak davasından söz ederek taleplerde bulunmasına dayanır. Yukarıda açıklandığı üzere belirsiz bir alacak için alacaklının açıkça KISMİ dava açtığını belirterek talepte bulunması veya belirsiz alacaktan söz edilmeksizin KISMİ taleplerde bulunulması halinde davanın KISMİ dava olarak açıldığı kabul edilir. 

KISMİ EDA külli TESPİT davasının açıldığı anda alacağın tamamı için zamanaşımı kesilir. Ancak faiz başlangıcı açısından tahsil amaçlı belirsiz alacak davasından farklı bir durum vardır. Davaya konu edilen miktar bakımından faiz başlangıcı olarak dava tarihi kabul edilmelidir. Alacağın kalan kısmın sadece tespiti istenmiş olmakla, belirlenen bakiye alacak miktarının ilerde talep edildiği tarihten itibaren faize karar verilmelidir. 

Buna göre, açılan dava KISMİ EDA KULLİ TESPİT talepli belirsiz alacak DAVASI olarak kabul edilmeli, hüküm altına alınan izin ücreti ve ihbar tazminatı alacakları hakkında, dava dilekçesi ile talep edilen kısımlara dava tarihinden, ıslah dilekçesi ile talep edilen kısımlara ise ıslah tarihinden itibaren faiz yürütülmelidir. Mahkemece davanın tahsil amaçlı belirsiz alacak DAVASI olarak kabulü ile faizler konusunda yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgililere iadesine, 24/02/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.